Орхон аймгийн
Татварын газар​

Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

  1. Татварын улсын байцаагчийн ажлын үр дүнг тооцох, шагнал олгох шалгуур үзүүлэлт, үнэлэх аргачлал  Энд дарж үзэх
  2. Татварын улсын байцаагчид үр дүнгийн шагнал олгох журам  Энд дарж үзэх
  3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам  Энд дарж үзэх

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2023 оны үнэлгээг мэдээлэх хуудас