Орхон аймгийн
Татварын газар​

Хүний нөөцийн стратеги журам

Татварын ерөнхий газрын хөдөлмөрийн дотоод журам     Энд дарж үзэх
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага Энд дарж үзэх
Монгол Улсын Засгийн газрын Журам батлах тухай 382 дугаар тогтоол.      Энд дарж үзэх
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам       Энд дарж үзэх
Татварын албаны хүний нөөц, бүрдүүлэлтийн журам     Энд дарж үзэх
Орхон аймгийн татварын хэлтсийн хөдөлмөрийн дотоод журам   Энд дарж үзэх