Орхон аймгийн
Татварын газар​

2023 оны татварын хяналт шалгалтын мэдээ

Шалгалтад хамрагдсан татвар төлөгчийн тоо Татварын хяналт шалгалтаар илрүүлсэн зөрчил, нөхөн ногдуулсан төлбөр (мянган төгрөгөөр)
Эрсдэлд суурилсан  Татвар төлөгчийн хүсэлтээр болон бусад Нийт Зөрчил Нөхөн татвар Торгууль Алданги Нийт 
43 34 77       39,980,774.70      1,806,784.20         601,658.40     415,561.90       2,824,004.50