Орхон аймгийн
Татварын газар​

Сонгон шалгаруулалт

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам   Энд дарж үзэх

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам  Энд дарж үзэх

Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам         Энд дарж үзэх

Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам  Энд дарж үзэх